VIDEÁ DEZOLÁTOV A VYPYTOVANIE SA NA ZÁKON PODĽA KTORÉHO MAJÚ POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA.

Updated: Apr 11Povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) vyplýva z § 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva uverejnenej vo Vestníku vlády čiastka 11/2020 účinnej od 30.10.2020.


Táto vyhláška bola vydaná na základe zákonného zmocnenia Úradu verejného zdravotníctva na vydávanie vyhlášok na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4, ktoré je obsiahnuté v § 59b v spojení s § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Konkrétne išlo o opatrenie podľa § 48 ods. 4 písm. r) uvedeného zákona.


Tieto ustanovenia sú platné a účinné a doteraz žiaden súd nerozhodol o ich protiústavnosti či protizákonnosti. V právnom štáte platí zásada prezumpcie správnosti aktov orgánov verejnej moci, ktorá znamená, že každý akt orgánu verejnej moci - a teda aj zákon či vyhláška - sa považujú za platné a účinné, kým orgán k tomu kompetentný, ktorým je väčšinou súd, nerozhodne právoplatne o opaku. A to sa nestalo.

Preto máte povinnosť tieto akty rešpektovať.


Takže milí policajti nech sa páči a aj milí dezoláti nech sa páči.

PS: Rúška HORE!


29 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© 2013 by Be3ee Ltd